W 2023 r. minęło 50 lat od powstania galerii fotografii we wrocławskim Domku Romańskim. W tym czasie istniały tam 4 galerie realizujące różnorodne programy wystawiennicze: Wrocławska Galeria Fotografii (1973-1978), Foto-Medium-Art (1978-1996), Dolnośląskie Centrum Fotografii (1996-2016) i Galeria FOTO-GEN (2017-2023).

Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) i Galeria FOTO-GEN organizują wystawę przypominającą ważniejsze wystawy i działania fotograficzne eksponowane w tym zasłużonym dla historii fotografii miejscu. Najbardziej czytelnym był nurt fotografii elementarnej propagowany przez Jerzego Olka w Galerii Foto-Medium-Art.

ZPAF jest największą polską organizacją artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Istnieje od 1947 r., kontynuuje tradycje Fotoklubu Polskiego, który miał w swoich szeregach najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie światowej to oni, na czele z Janem Bułhakiem, stali się założycielami ZPAF. W związku działali najwybitniejsi polscy artyści fotograficy, m.in.: Benedykt Jerzy Dorys, Tadeusz Wański, Jan Sunderland, Edward Hartwig, Zofia Rydet, Zbigniew Dłubak, Wiesław Prażuch, Zbigniew Łagocki.

Wystawa ukaże najważniejsze tendencje kreowane od 1973 r. w siedzibie dzisiejszej Galerii Foto-Gen zestawione z dokonaniami członków Dolnośląskiego Okręgu ZPAF. Na wystawie znajdą się też archiwalne materiały galerii oraz prace wypożyczone z prywatnych kolekcji. Jak pisze Adam Sobota w tekście do katalogu towarzyszącego wystawie:

Pojawienie się WGF miało związek ze znaczącym ożywieniem w polskiej sztuce współczesnej, jakie nastąpiło od końca lat sześćdziesiątych XX wieku. W nowym wówczas konceptualnym podejściu do zagadnienia twórczości preferowano działania intermedialne oraz procesualne, przy większym wykorzystaniu potencjału nowych mediów i stosowaniu tam procedur analitycznych. Sprzyjało to pobudzaniu aktywności wśród młodych ludzi, głównie ze środowiska akademickiego, gdzie pojawiały się liczne grupy twórcze zainteresowane fotografią oraz filmem i gdzie powstawały studenckie galerie oraz festiwale jako forum dla prezentacji różnego typu poszukiwań. Znaczenie miały też działania Związku Polskich Artystów Fotografików, które w latach siedemdziesiątych doprowadziły do powstania w Polsce kilku galerii fotografii, prowadzonych lub współprowadzonych przez ZPAF według autorskich koncepcji ich kierowników. Jedną z takich galerii była właśnie Wrocławska Galeria Fotografii, podlegająca Ośrodkowi Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, która rozpoczęła działalność w maju 1973 roku. 

Uczestnicy wystawy:
Patrycja Basińska, Marek Bułaj, Andrzej Dudek-Dürer, Alek Figura, Grzegorz Gajos, Ewa Gnus, Barbara Górniak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Grzegorz Kosmala, Krzysztof Kowalski, Stanisław Kulawiak, Lila Len, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Michał Pietrzak, Przemek Piwowar, Magda Podsiadły, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Andrzej Ślusarczyk, Marcin Wiktorski, Waldemar Zieliński.

Kurator: Alek Figura

Współpraca kuratorska i merytoryczna: Paweł Bąkowski, Michał Pietrzak, Andrzej Rutyna, Andrzej Saj, Adam Sobota

Specjalne podziękowania za pomoc w realizacji wystawy i użyczenie materiałów ze swoich zbiorów dla: Stanisława Kulawiaka, Anny Kutery, Adama Soboty, Zenona Harasyma, Wacława Ropieckiego i Łukasza Zdęby

Wystawa i towarzyszący jej katalog zostały sfinansowanie ze środków Gminy Wrocław oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

27.10, g. 18.00
wernisaż

24.11, g. 17.00
oprowadzanie z audiodeksrypcją

wstęp wolny

Photo: Grzegorz Gajos

Spot wideo: Grzegorz Jankowski