Aktualności

GALERIA FOTO-GEN OKiS PONOWNIE OTWARTA DLA ZWIEDZAJĄCYCH!

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią informujemy, że po uzyskaniu z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozytywnej opinii o zastosowanych przez nas środkach ostrożności, otwieramy Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Dołożyliśmy wszelkich starań, byście mogli czuć się u nas bezpiecznie, a ekspozycje dostarczyły estetycznych satysfakcji.

Jeszcze do 12 czerwca, będzie można oglądać wyjątkową, poetycką wystawę pn.: „For a moment I had everything” autorstwa prof. Prota Jarnuszkiewicza.

Jednocześnie informujemy, że wraz z ponownym otwarciem Galerii, obowiązywać w niej będzie nowy, uwzględniający specjalne warunki zwiedzania Regulamin.

Regulamin zwiedzania Galerii FOTO-GEN

Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2 na terenie Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu obowiązują specjalne warunki zwiedzania.

 1. Niniejszy regulamin jest umieszczony przy wejściu do Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i na stronach internetowych: okis.pl, fotogen.okis.pl, oraz na funkcjonujących w portalach społecznościowych profilach Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
 2. Przed wejściem do galerii obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem.
 3. Na terenie Galerii należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Galerii.
 4. W ramach dostosowania regulaminu zwiedzania galerii zaktualizowano wewnętrzne procedury i instrukcje postępowania dotyczące utrzymywania właściwego, bieżącego stanu sanitarno-porządkowego obiektu, uwzględniając specyfikę obiektu oraz przyjęte zasady ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19.
 5. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie ona niezwłocznie odsunięta od pracy i odesłana transportem indywidualnym do domu. Niezwłocznie zostanie o tym zdarzeniu powiadomiona stacja sanitarno-epidemiologiczna.
 6. Pracownicy galerii są wyposażeni w odzież roboczą przechowywaną w osobnych szafkach na terenie galerii.
 7. Dezynfekcja pomieszczeń wystawienniczych jest prowadzona z zastosowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wpływu stosowanych środków na zgromadzone eksponaty.
 8. Pracownikom galerii, w ramach przygotowania do ponownego otwarcia galerii dla zwiedzających, zrealizowano dodatkowe szkolenie stanowiskowe oraz zapewniono nieograniczony dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice ochronne).
 9. Personel odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur sanitarnych (np. odkażanie wnętrz) jest przygotowany i wyposażony w odpowiedni sprzęt.
 10. Pracownicy Galerii FOTO-GEN obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne i maseczki zasłaniające usta i nos.
 11. Galeria jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach 12-18.
 12. Sprzedaż biletów (normalny: 4 zł, ulgowy*: 2 zł, wtorek: wstęp bezpłatny) odbywa się przy stanowisku wyposażonym w przezroczystą przegrodę, dzięki której zwiedzający nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą sprzedającą bilety.
 13. Wstęp do galerii jest możliwy jedynie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Na terenie galerii obowiązuje zakaz ich ściągania.
 14. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo należy zastosować na dłonie przed wejściem do sal ekspozycyjnych.
 15. Galeria udostępniana jest tylko widzom indywidualnym (brak możliwości zwiedzania grupowego).
 16. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w galerii – 4 osoby.
 17. W galerii należy zachować bezpieczną odległość od siebie 2 m.
 18. W przypadku kompletu osób mogących równocześnie przebywać w galerii, należy zachować dwumetrową odległości od innych osób oczekujących na wejście do galerii.
 19. Obowiązuje tymczasowy zakaz korzystania z szatni.
 20. Obowiązuje tymczasowy brak możliwości zwiedzania z oprowadzeniem.
 21. Obowiązuje tymczasowo brak możliwości wykorzystania w ramach ekspozycji multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 22. Obowiązuje zakaz wstępu dla zwiedzających na antresolę w pierwszej sali ekspozycyjnej galerii.
 23. W toaletach wdrożono zwiększony reżim sanitarny, w tym wprowadzono limit osób przebywających jednorazowo w pomieszczeniu do jednej osoby. Po każdym skorzystaniu z toalety przez zwiedzającego dokonywana jest dezynfekcja klamek, włączników światła, uchwytów oraz armatury sanitarnej.
 24. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciągu komunikacyjnego z poziomu 0 na poziom -1; nie można napierać na barierki, przy barierkach jednocześnie mogą przebywać max. 2 osoby.
 25. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu ze schodów.
 26. W razie pożaru należy kierować się do wyjścia ewakuacyjnego (oznaczone strzałkami).
 27. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 28. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu dzieł czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Galerii.
 29. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie galerii.
 30. Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:
 • zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 1. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane brakiem respektowania regulaminu.

 

* Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentem.

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do lat 7, studentom kierunków artystycznych i pokrewnych, dziennikarzom, osobom powyżej 70. roku życia, Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczonym, pracownikom galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych.

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, a także przez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu na którym znajduje się wirus — zasadne jest podjęcie wszelkich działań mających na celu przerwanie dróg zakażenia, tak by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się i zmniejszanie zasięgu epidemii. Dodatkowe, aktualne informacje i wytyczne dostępne są na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.gov.pl/web/kultura www.nimoz.pl/aktualności oraz www.psse.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy!!!

Regulations for visiting the FOTO-GEN Gallery

Due to the SARS-COV-2 coronavirus threat at the FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre in Wroclaw there are special conditions for sightseeing.

 1. These regulations are placed at the entrance to the FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre in Wroclaw and on the websites: okis.pl, fotogen.okis.pl, and on the profiles of the Culture and Art Centre in Wroclaw in Wrocław functioning in social networks.
 2. Before entering the gallery is mandatory to read the rules.
 3. The Gallery, follow the comments and commands of Gallery employees.
 4. As part of the adjustment of the rules of visiting the gallery, the internal procedures and instructions for maintaining proper, current sanitary and order condition of the facility were updated, taking into account the specificity of the facility and adopted principles of limiting the spread of COVID-19.
 5. If a person develops disturbing symptoms suggestive of coronavirus infection, he or she will be immediately removed from work and sent back home with individual transport. The sanitary and epidemiological station will be immediately notified of this event.
 6. Employees of the gallery are equipped with working clothes stored in separate cabinets in the gallery.
 7. Disinfection of exhibition rooms is carried out using special security measures, taking into account the impact of the means used on the exhibits collected.
 8. The gallery employees, in preparation for reopening the gallery to visitors, were provided with additional on-the-job training and unlimited access to personal protective equipment (disinfecting liquids, masks, gloves, protective visors).
 9. Staff responsible for carrying out sanitary procedures (eg decontamination of the interior) is prepared and equipped with appropriate equipment.
 10. FOTO-GEN Gallery employees serving visitors are equipped with protective helmets and masks covering mouth and nose.
 11. The gallery is open to visitors from Tuesday to Saturday from 12-18.
 12. The sale of tickets (normal: PLN 4, reduced *: PLN 2, Tuesday: free admission) takes place at a stand equipped with a transparent partition, thanks to which the visitor has no direct contact with the person selling the tickets.
 13. Access to the gallery is only possible in masks covering the mouth and nose. It is forbidden to remove them within the gallery.
 14. At the entrance there is a disinfectant that must be applied to the hands before entering the exhibition rooms.
 15. The gallery is open to individual viewers only (no group tours available).
 16. The maximum number of people staying in the gallery at the same time – 4 people.
 17. Keep a safe distance of 2 m from each other in the gallery.
 18. In the case of a set of people who can simultaneously be in the gallery, keep a distance of two meters from other people waiting for entry to the gallery.
 19. There is a temporary ban on using the cloakroom.
 20. There is a temporary inability to tour with a tour.
 21. Temporary inability to use multimedia and other touch-activated devices as part of the exhibition.
 22. Visitors are not allowed to enter the entresol in the gallery’s first exhibition hall.
 23. An increased sanitary regime was implemented in the toilets, including a limit of people staying in the room for one person at a time. After each use of the toilet by the visitor, the door handles, light switches, handles and sanitary fittings are disinfected.
 24. Particular care should be taken when using a communication route from level 0 to level -1; You can not push against barriers and the barriers can be present simultaneously max. 2 people.
 25. Use caution when using stairs.
 26. In the event of a fire, go to the emergency exit (marked with arrows).
 27. Parents or guardians are responsible for minors.
 28. Persons intoxicated, under the influence of drugs and behaving in a way that endangers the safety of persons or works, disorderly exploring other visitors, violates generally accepted standards of behavior in public places – may be asked to leave the gallery.
 29. The gallery is not responsible for valuable and delicate items left in clothing or backpacks, as well as in other public places on the gallery premises.
 30. The following prohibitions apply on the exhibition grounds:
 • no smoking and smoking electronic cigarettes and no open flame,
 • bringing and consuming food and drinks,
 • bring firearms and sharp objects.
 1. The Gallery is not liable for damages caused by failure to comply with the regulations.

 

* The reduced ticket is for: pensioners, pupils and students.

Free admission is granted to: children under 7, students of arts and related fields, journalists, people over 70 years of age, Distinguished Culture Activists, Distinguished Culture Gloria Artis or adequately decorated, gallery and museum employees based on employee ID cards.

We would also like to remind you that pursuant to §1 of the Regulation of the Minister of Health of 27 February 2020 on SARS-CoV-2 coronavirus infection (Journal of Laws item 325), this infection was covered by the provisions on preventing and combating infections and infectious diseases. Considering the fact that coronavirus infection occurs through the droplet route and through direct contact with the sick person, as well as by touching the surface or object on which the virus is located – it is reasonable to take all measures to break the infection pathways so as to limit further spread and reducing the extent of the epidemic. Additional, up-to-date information and guidelines are available at: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.gov.pl/web/kultura www.nimoz.pl/aktualnych and www.psse. wroc.pl

We cordially invite you!!!

 

 

 

 

Did you like this? Share it!

Napisz komentarz