GALERIA FOTO-GEN OKiS PONOWNIE OTWARTA DLA ZWIEDZAJĄCYCH!

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią informujemy, że po uzyskaniu z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pozytywnej opinii o zastosowanych przez nas środkach ostrożności, otwieramy Galerię FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Dołożyliśmy wszelkich starań, byście mogli czuć się u nas bezpiecznie, a ekspozycje dostarczyły estetycznych satysfakcji.

Jeszcze do 12 czerwca, będzie można oglądać wyjątkową, poetycką wystawę pn.: „For a moment I had everything” autorstwa prof. Prota Jarnuszkiewicza.

Jednocześnie informujemy, że wraz z ponownym otwarciem Galerii, obowiązywać w niej będzie nowy, uwzględniający specjalne warunki zwiedzania Regulamin.

 

 

Regulamin zwiedzania Galerii FOTO-GEN

Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2 na terenie Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu obowiązują specjalne warunki zwiedzania.

1. Niniejszy regulamin jest umieszczony przy wejściu do Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i na stronach internetowych: okis.pl, fotogen.okis.pl, oraz na funkcjonujących w portalach społecznościowych profilach Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

2. Na terenie Galerii należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Galerii.

3. W ramach dostosowania regulaminu zwiedzania galerii zaktualizowano wewnętrzne procedury i instrukcje postępowania dotyczące utrzymywania właściwego, bieżącego stanu sanitarno-porządkowego obiektu, uwzględniając specyfikę obiektu oraz przyjęte zasady ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19.

4. Pracownicy galerii są wyposażeni w odzież roboczą przechowywaną w osobnych szafkach na terenie galerii.

5. Dezynfekcja pomieszczeń wystawienniczych jest prowadzona z zastosowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wpływu stosowanych środków na zgromadzone eksponaty.

6. Pracownikom galerii, w ramach przygotowania do ponownego otwarcia galerii dla zwiedzających, zrealizowano dodatkowe szkolenie stanowiskowe oraz zapewniono

nieograniczony dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice ochronne).

7. Personel odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur sanitarnych (np. odkażanie wnętrz) jest przygotowany i wyposażony w odpowiedni sprzęt.

8. Pracownicy Galerii FOTO-GEN obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne i maseczki zasłaniające usta i nos.

9. Galeria jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach 12-18.

10. Sprzedaż biletów (normalny: 4 zł, ulgowy*: 2 zł, wtorek: wstęp bezpłatny) odbywa się przy stanowisku wyposażonym w przezroczystą przegrodę, dzięki której zwiedzający nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą sprzedającą bilety.

11. Wstęp do galerii jest możliwy jedynie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Na terenie galerii obowiązuje zakaz ich ściągania.

12. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo należy zastosować na dłonie przed wejściem do sal ekspozycyjnych.

13. Galeria udostępniana jest tylko widzom indywidualnym (brak możliwości zwiedzania grupowego).

14. Maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie w galerii – 4 osoby.

15. W galerii należy zachować bezpieczną odległość od siebie 2 m.

16. W przypadku kompletu osób mogących równocześnie przebywać w galerii, należy zachować dwumetrową odległości od innych osób oczekujących na wejście do galerii.

17. Obowiązuje tymczasowy zakaz korzystania z szatni.

18. Obowiązuje tymczasowy brak możliwości zwiedzania z oprowadzeniem.

19. Obowiązuje tymczasowo brak możliwości wykorzystania w ramach ekspozycji multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

20. Obowiązuje zakaz wstępu dla zwiedzających na antresolę w pierwszej sali ekspozycyjnej galerii.

21. Toalety w galerii są wyposażone w dozowniki z płynem służącym do dezynfekcji rąk. W toaletach wdrożono zwiększony reżim sanitarny, w tym wprowadzono limit osób przebywających jednorazowo w pomieszczeniu do jednej osoby. Po każdym skorzystaniu z toalety przez zwiedzającego dokonywana jest dezynfekcja klamek, włączników światła, uchwytów oraz armatury sanitarnej.

22. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciągu komunikacyjnego z poziomu 0 na poziom -1; nie można napierać na barierki, przy barierkach jednocześnie mogą przebywać max. 2 osoby.

23. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu ze schodów.

24. W razie pożaru należy kierować się do wyjścia ewakuacyjnego (oznaczone strzałkami).

25. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

26. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu dzieł czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym,

narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Galerii.

27. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie galerii.

28. Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:

· zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,

· wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

· wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

29. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane brakiem respektowania regulaminu.

* Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentem.

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do lat 7, studentom kierunków artystycznych i pokrewnych, dziennikarzom, osobom powyżej 70. roku życia, Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczonym, pracownikom galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych.

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, a także przez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu na którym znajduje się wirus — zasadne jest podjęcie wszelkich działań mających na celu przerwanie dróg zakażenia, tak by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się i zmniejszanie zasięgu epidemii. Dodatkowe, aktualne informacje i wytyczne dostępne są na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.gov.pl/web/kultura www.nimoz.pl/aktualności oraz www.psse.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy!!!