O nas

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Galeria FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego to największa na Dolnym Śląsku i zarazem jedna z największych i najstarszych tego typu instytucji w Polsce, dedykowana fotografii i sztuce o prowieniencji fotomedialnej. Galeria usytuowana jest w centrum miasta między Rynkiem i Ostrowem Tumskim. Mieści się w zabytkowym Domu Panien Trzebnickich, zwanym również Domkiem Romańskim (pierwsze wzmianki o budynku mieszkalnym, w którym rezydowały trzebnickie cysterki, pochodzi z 1208 roku).   Powierzchnia ekspozycyjna obejmuje trzy pomieszczenia: romańskie, gotyckie oraz część współczesną.

Działalność wystawiennicza Galerii FOTO-GEN nawiązuje do tradycji funkcjonujących wcześniej  w tym miejscu (od początku lat siedemdziesiątych): Wrocławskiej Galerii Fotografii, legendarnej Foto-Medium-Art i Dolnośląskiego Centrum Fotografii „Domek Romański”.

Galeria prezentuje zarówno fotografię sensu stricte, jak i realizacje wpisujące się w fotomedialny nurt sztuki, czego wyrazem są wystawy prac cenionych przedstawicieli głównych kierunków fotografii artystycznej oraz eksperymentu fotomedialnego. Eksponuje – zróżnicowane pod względem formalnym – interesujące prace młodych twórców, którzy wcześniej nie zaistnieli w przestrzeni wystawienniczej, jak i dokonania artystów, którzy na trwałe zapisali się na kartach historii sztuki fotografii. W strategii wystawienniczej Galerii FOTO-GEN jest uczestnictwo w przedsięwzięciach  artystycznych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

Regulamin zwiedzania Galerii FOTO-GEN

 

Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2 na terenie Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu obowiązują specjalne warunki zwiedzania.

 

 1. Niniejszy regulamin jest umieszczony przy wejściu do Galerii FOTO-GEN Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i na stronach internetowych: okis.pl, fotogen.okis.pl, oraz na funkcjonujących w portalach społecznościowych profilach Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
 2. Przed wejściem do galerii obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem.
 3. Na terenie Galerii należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Galerii.
 4. W ramach dostosowania regulaminu zwiedzania galerii zaktualizowano wewnętrzne procedury i instrukcje postępowania dotyczące utrzymywania właściwego, bieżącego stanu sanitarno-porządkowego obiektu, uwzględniając specyfikę obiektu oraz przyjęte zasady ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19.
 5. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie osa niezwłocznie odsunięta od pracy i odesłana transportem indywidualnym do domu. Niezwłocznie zostaną o tym zdarzeniu powiadomiona stacja sanitarno-epidemiologiczna.
 6. Pracownicy galerii są wyposażeni w odzież roboczą przechowywaną w osobnych szafkach na terenie galerii.
 7. Dezynfekcja pomieszczeń wystawienniczych jest prowadzona z zastosowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu wpływu stosowanych środków na eksponaty.
 8. Pracownikom galerii, w ramach przygotowania do ponownego otwarcia galerii dla zwiedzających, zrealizowano dodatkowe szkolenia stanowiskowe oraz zapewniono nieograniczony dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice ochronne)
 9. Personel odpowiedzialny za przeprowadzanie procedur sanitarnych (np. odkażanie wnętrz) jest przygotowany i wyposażony w odpowiedni sprzęt.
 10. Pracownicy Galerii FOTO-GEN obsługujący zwiedzających wyposażeni są w przyłbice ochronne
  i maseczki zasłaniające usta i nos.
 11. Galeria jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach 10-18.
 12. Sprzedaż biletów (normalny: 4 zł, ulgowy*: 2 zł, wtorek: wstęp bezpłatny) odbywa się przy stanowisku wyposażonym w przezroczystą przegrodę, dzięki której zwiedzający nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą sprzedającą bilety.
 13. Wstęp do galerii jest możliwy jedynie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Na terenie galerii obowiązuje zakaz ich ściągania.
 14. Przy wejściu znajduje się środek dezynfekujący, który obowiązkowo należy zastosować na dłonie przed wejściem do sal ekspozycyjnych.
 15. Galeria udostępniana jest tylko widzom indywidualnym (brak możliwości zwiedzania grupowego).
 16. Maksymalna liczba osób przebywających w poszczególnych salach
 • w Sali Modernistycznej: 2 osoby
 • w Sali Gotyckiej: 1 osoba
 • w Sali Romańskiej 2 osoby
 1. W galerii należy zachować bezpieczną odległość od siebie 1,5 m.
 2. Zasada wymaganego dystansu nie dotyczy dzieci do trznastego roku życia przebywających w towarzystwie dorosłych
 3. W przypadku kompletu osób mogących równocześnie przebywać w galerii, należy zachować 1,5 odległości od innych osób oczekujących na wejście do galerii.
 4. Obowiązuje tymczasowy zakaz korzystania z szatni.
 5. Obowiązuje tymczasowy brak możliwości zwiedzania z oprowadzeniem.
 6. Obowiązuje tymczasowo brak możliwości wykorzystania w ramach ekspozycji multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 7. Obowiązuje zakaz wstępu dla zwiedzających na antresolę w pierwszej sali ekspozycyjnej galerii.
 8. W toaletach wdrożono zwiększony reżim sanitarny, w tym wprowadzono limit osób przebywających jednorazowo w pomieszczeniu do jednej osoby. Po każdym skorzystaniu z toalety przez zwiedzającego dokonywana jest dezynfekcja klamek, włączników światła, uchwytów oraz armatury sanitarnej.
 9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciągu komunikacyjnego z poziomu 0 na poziom -1; nie można napierać na barierki, przy barierkach jednocześnie może przebywać 1 osoba.
 10. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu ze schodów.
 11. W razie pożaru należy stosować się do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dostępnej w biurze galerii.
 12. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 13. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu dzieł czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Galerii.
 14. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie galerii.
 15. Na terenie ekspozycji obowiązują następujące zakazy:
 • zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 1. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane brakiem respektowania regulaminu.

 

* Bilet ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentem.

Wstęp bezpłatny przysługuje: dzieciom do lat 7, studentom kierunków artystycznych i pokrewnych, dziennikarzom, osobom powyżej 70. roku życia, Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczonym, pracownikom galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych.

 

 

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) zakażenie to zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, a także przez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu na którym znajduje się wirus — zasadne jest podjęcie wszelkich działań mających na celu przerwanie dróg zakażenia, tak by ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się i zmniejszanie zasięgu epidemii. Dodatkowe, aktualne informacje i wytyczne dostępne są na stronach: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.gov.pl/web/kultura www.nimoz.pl/aktualności oraz www.psse.wroc.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Regulations for visiting the FOTO-GEN Gallery

 

Due to the SARS-COV-2 coronavirus threat at the FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre in Wroclaw there are special conditions for sightseeing.

 

 1. These regulations are placed at the entrance to the FOTO-GEN Gallery of the Culture and Art Centre in Wroclaw and on the websites: okis.pl, fotogen.okis.pl, and on the profiles of the Culture and Art Centre in Wroclaw in Wrocław functioning in social networks.
 2. Before entering the gallery is mandatory to read the rules.
 3. The Gallery, follow the comments and commands of Gallery employees.
 4. As part of the adjustment of the rules of visiting the gallery, the internal procedures and instructions for maintaining proper, current sanitary and order condition of the facility were updated, taking into account the specificity of the facility and adopted principles of limiting the spread of COVID-19.
 5. If a person develops disturbing symptoms suggestive of coronavirus infection, he or she will be immediately removed from work and sent back home with individual transport. The sanitary and epidemiological station will be immediately notified of this event.
 6. Employees of the gallery are equipped with working clothes stored in separate cabinets in the gallery.
 7. Disinfection of exhibition rooms is carried out using special security measures, taking into account the impact of the means used on the exhibits collected.
 8. The gallery employees, in preparation for reopening the gallery to visitors, were provided with additional on-the-job training and unlimited access to personal protective equipment (disinfecting liquids, masks, gloves, protective visors).
 9. Staff responsible for carrying out sanitary procedures (eg decontamination of the interior) is prepared and equipped with appropriate equipment.
 10. FOTO-GEN Gallery employees serving visitors are equipped with protective helmets and masks covering mouth and nose.
 11. The gallery is open to visitors from Tuesday to Saturday from 10 -18.
 12. The sale of tickets (normal: PLN 4, reduced *: PLN 2, Tuesday: free admission) takes place at a stand equipped with a transparent partition, thanks to which the visitor has no direct contact with the person selling the tickets.
 13. Access to the gallery is only possible in masks covering the mouth and nose. It is forbidden to remove them within the gallery.
 14. At the entrance there is a disinfectant that must be applied to the hands before entering the exhibition rooms.
 15. The gallery is open to individual viewers only (no group tours available).
 16. The maximal amount of people in each room at the same time is:
  – In the Modern Room: 2 persons;
  – In the Gothic Room: 1 person;
  – In the Roman Room: 2 persons.
 17. Keep a safe distance of 1,5 m from each other in the gallery.
 18. The rule of required distance does not apply to children up to 13 years old, accompanying their parents.
 19. In the case of a set of people who can simultaneously be in the gallery, keep a distance of 1,5 meters from other people waiting for entry to the gallery.
 20. There is a temporary ban on using the cloakroom.
 21. There is a temporary inability for a guided tour.
 22. Temporary inability to use multimedia and other touch-activated devices as part of the exhibition.
 23. Visitors are not allowed to enter the entresol in the gallery’s first exhibition hall.
 24. An increased sanitary regime was implemented in the toilets, including a limit of people staying in the room for one person at a time. After each use of the toilet by the visitor, the door handles, light switches, handles and sanitary fittings are disinfected.
 25. Particular care should be taken when using a communication route from level 0 to level -1; You can not push against barriers and the barriers can be present simultaneously by only one person.
 26. Use caution when using stairs.
 27. In the event of a fire, obey Fire Safety Instructions Available at the gallery office.
 28. Parents or guardians are responsible for minors.
 29. Persons intoxicated, under the influence of drugs and behaving in a way that endangers the safety of persons or works, disorderly exploring other visitors, violates generally accepted standards of behavior in public places – may be asked to leave the gallery.
 30. The gallery is not responsible for valuable and delicate items left in clothing or backpacks, as well as in other public places on the gallery premises.
 1. The following prohibitions apply on the exhibition grounds:
 • no smoking and smoking electronic cigarettes and no open flame,
 • bringing and consuming food and drinks,
 • bring firearms and sharp objects.
 1. The Gallery is not liable for damages caused by failure to comply with the regulations.

* The reduced ticket is for: pensioners, pupils and students.

Free admission is granted to: children under 7, students of arts and related fields, journalists, people over 70 years of age, Distinguished Culture Activists, Distinguished Culture Gloria Artis or adequately decorated, gallery and museum employees based on employee ID cards.

We would also like to remind you that pursuant to §1 of the Regulation of the Minister of Health of 27 February 2020 on SARS-CoV-2 coronavirus infection (Journal of Laws item 325), this infection was covered by the provisions on preventing and combating infections and infectious diseases. Considering the fact that coronavirus infection occurs through the droplet route and through direct contact with the sick person, as well as by touching the surface or object on which the virus is located – it is reasonable to take all measures to break the infection pathways so as to limit further spread and reducing the extent of the epidemic. Additional, up-to-date information and guidelines are available at: www.gis.gov.pl, www.gov.pl/web/koronawirus, www.gov.pl/web/kultura www.nimoz.pl/aktualnych and www.psse. wroc.pl

We cordially invite you!!!

 

Program artystyczny galerii jest efektem konsultacji Dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Rady Programowej Galerii FOTO-GEN. W skład Rady wchodzą:

Manfred Bator (przewodniczący) – Generalny Kurator Wystaw Galerii FOTO-GEN

dr Adam Sobota – kustosz Działu Fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

dr Andrzej Saj – redaktor naczelny Pisma Artystycznego „Format”, wykładowca wrocławskiej ASP

Andrzej Rutyna – prezes Okręgu Dolnośląskiego ZPAF

 

Lista  zrealizowanych wystaw w okresie 2017 – 2020

2017:

– Jerzy Piątek „Urok prowincji”; kurator: Andrzej Saj

– Piotr Zbierski „Push the sky away”; kurator: Alicja Rekść

– Un-Posed „Niepozowane”; kurator: Joanna Kinowska

– Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików „Wobec miejsca i czasu V”; kurator: Stanisław Kulawiak

– Czesław Czapliński „Twarze sztuki”; kurator: Andrzej Saj

– Marzena Zawal „Za…i przed kamerą – Dolina Pałaców i Ogrodów”

– Grzegorz Przyborek „Archipelag autentycznych fikcji”; kurator: Manfred Bator

– Góry x 19; kurator: Adam Sobota

– „Charm of Anhui” ; kurator: Agata Szuba, Andrzej Mazur

– Andrzej Tobis „A–Z (10 lat po premierze)” ; kurator: Agnieszka Chodysz-Foryś

– Andrzej Dudek-Dürer „Czas”; kurator: Adam Sobota

– „Dialog obrazów”/Polsko-Gruziński Festiwal Kultury; kurator: Manfred Bator, Irakli Dzneladze

2018:

– Made-in-Photo #10; kurator: Manfred Bator

– Radek Kalhous | David Gaberle „Winter swimmers” | „Metropolight”; kurator: Mateusz Palka

– Agata Szuba “Gesty polemiczne”; kurator: Manfred Bator

– Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików „Dyskretna tożsamość”; kurator: Stanisław Kulawiak

– Jacek Samotus „Dziewczyny i kwiaty (Girls & flowers)”; kurator: Andrzej Saj

– Zdzisław Pacholski „Niedowidzenia”; kurator: Adam Sobota

– „Fragmenty Gruzji”; kurator: Irakli Dzneladze

– „Negocjowanie tożsamości. Między realnym a wirtualnym w fotografii XXI wieku”; kurator: Krzysztof Jurecki

– Zbigniew Treppa „I believe in…”; kurator: Manfred Bator

– Piotr Kłosek “Realizm magiczny”; kurator: Andrzej Rutyna

2019:

– Dvj Tomasz Mniamos „Psychodynamiczne Fluktuacje”; kurator: Andrzej Rutyna

– Irakli Dzneladze „Emocje”; kurator: Manfred Bator

– Romuald Kutera „TU/HERE”; kurator: Adam Sobota

– Tomasz Sikora „Tribute to colours”; kurator: Andrzej Saj

– Stefan Wojnecki “Sztuka i teoria”; kurator: Manfred Bator

– Borys Makary „2460376”; kurator: Manfred Bator

– Portret x3. Kinga Bartosik, Przemek Piwowar, Rafał Warzecha; kurator: Krzysztof Saj

– Okręg Dolnośląski Związku Polskich Artystów Fotografików „Realizm Iluzji”; kurator: Stanisław Kulawiak

– „Sudek, Funke, Drtikol…Fotografia czeska i słowacka z kolekcji PPF” ; kurator: Manfred Bator

– „Relations / young wave”; kuratorzy: Manfred Bator, Andrzej Saj

– „Stanisław Dróżdż. Czasoprzestrzennie (OD-DO)”; kurator: Agnieszka Chodysz-Foryś

2020:

– „Witryna Jednej Fotografii”; kurator: Michał Litwiniec

–Jan Berdyszak „Wobec Parergonu”; kuratorzy: Manfred Bator, Andrzej Mazur

– Prot Jarnuszkiewicz „For a moment I had everything”; kurator: Manfred Bator

– Łódź Kaliska  „Prawdopodobnie najlepszy z możliwych światów”; kurator: Manfred Bator

– Andrzej Ficowski „Ojczyzna Małego Księcia”; kurator: Andrzej Saj

– „Przestrzeń – Interpretacje” – doroczna wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, kurator: Stanisław Kulawiak

– „Pomiędzy [w dobie Covid 19]/Between [in the era of Covid 19]”, kurator: Andrzej P. Bator

2021:

– Witold Liszkowski „Fluktuacje – sztuka osobista”; kuratorzy: Manfred Bator, Andrzej Saj

Nadchodzące ekspozycje:

– Magda Hueckel „Organic”

– Marcin Berdyszak „Wielowymiarowość”

– Natalia LL „Ciało i Dusza”

– Azjatycka fotografia artystyczna „Meandry współczesności”; kurator: Jeauk Kang

– Doroczna wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików

– Stanisław Kulawiak „Portfolio”

Wirtualny Spacer